TALLER

Aquest servei dóna atenció diürna i té servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d’inserció. Està regulat pel decret 279/1987 de 27 d’agost i modificat per l’ordre de 28 de juliol de 1992.

Al taller donem suports a persones amb discapacitat intel·lectual adultes fent nombroses activitats: des de manipulats per empreses i tallers d’ocupació terapèutica, a activitat física adaptada, esports i activitats d’ajustament personal i social. També procurem establir lligams amb l’entorn comunitari i col·laborem amb altres entitats des de la participació, procurant la utilització dels recursos comuns.

OBJECTIUS

L’objectiu de la nostra tasca és acompanyar la persona usuària en les diferents àrees de la vida diària tenint en compte les seves capacitats i proporcionar-li els suports i oportunitats necessaris per a obtenir resultats personals que millorin la seva qualitat de vida. Per això realitzem activitats de caire molt divers, dirigides a millorar el benestar i l’autonomia de les persones.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

És l’òrgan de participació i coordinació que té per objecte la promoció de la participació de membres actius de la societat civil en el servei del taller. Hi són representats la direcció, les persones ateses o els seus representants legals, els professionals que hi treballen, els familiars de les persones usuàries i la titularitat del servei, l’administració finançadora majoritària (Departament de treball, afers socials i famílies) i l’administració local. Les seves funcions són les d’informar de les activitats realitzades, rebre’n informació periòdica, fer propostes de millora i fer públics els resultats de la participació.

Membres del Consell a gener de 2019

Presidència: Sra. Rosa Mª Pla

Vocalies:

  • Entitat titular: Sra Susana Caba
  • Representants d’usuaris taller: Sra. Mª Pilar Calvo, Sr. Carles Felip Monsonís, Sr. Carles Profitós Lapedra, Sr. Joaquim Sabaté. Suplent: Sr. Joan Martínez
  • Representants de famílies: Sra. Angelina Griño, Sra. Mª Ángeles López. Suplent: Sr. Esteve Ollé
  • Treballadors: Sra. Isabel Pina, Sra. Trini Torres. Suplent: Sra. Neus Gatnau
  • Departament de Treball, Afers socials i Famílies: Sr. Xavier Menal
  • Ajuntament de Balaguer: Sr. Joan Biscarri
  • Consell Comarcal de la Noguera: Sra. Mª Antonia Pubill. Suplent: Sra. Sònia Valero
  • Convidat del servei de llar residència: Direcció del servei: Sra. Amèlia Bosch

Secretaria: Sra. Isabel Pina

NOTÍCIES TALLER