ASSOCIACIÓ

L’Associació L’Estel de Balaguer és una entitat d’àmbit comarcal de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la comarca de La Noguera.

Tenim personalitat jurídica pròpia i independent, sense finalitat lucrativa, declarada d’utilitat pública registrada amb el nº L339 en data del 17 de desembre de 2002 al registre autonòmic d’Associacions de Catalunya (si voleu veure la declaració cliqueu aquí) i pertanyem a la Federació ALLEM, d’entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades al suport de persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques de Lleida.

Poden formar part de l’Associació les persones usuàries, els pares, mares i representants legals de les persones usuàries i les persones físiques i jurídiques que tinguin interès en contribuir en l’assoliment de les seves finalitats. També comptem amb col·laboradors i persones voluntàries, que contribueixen a l’acompliment de les finalitats socials de la nostra entitat.

Oferim els següents serveis de suport:

MISSIÓ

La nostra missió és la de contribuir amb suports i oportunitats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, reconeixent les seves capacitats i respectant la seva dignitat i el seu dret a prendre part i a participar en les decisions sobre la pròpia vida, tot desenvolupant el seu projecte vital.

VISIÓ

La nostra visió és la de ser:

  • una entitat que treballa des de l’atenció centrada en la persona donant atenció i suports en tots els àmbits de la seva vida i fomentant la implicació de les famílies en l’aportació de suports.
  • un centre de referència per la qualitat i l’eficiència de servei, en el que els professionals tenim com a centre i objectiu comú de treball la persona i els suports que necessita al llarg de la seva vida.
  • coneguts per l’entorn comunitari i col·laboradors amb altres entitats des de la participació.

VALORS

Els nostres valors fonamentals són la dignitat i el valor de la persona i la transparència.

 

HISTÒRIA

Acte fundacional de l’Associació prominusvàlids físics i psíquics L’Estel per un grup de pares de persones amb discapacitat intel·lectual.

Cessió del Xalet Montiu a l’Associació per ubicar-hi l’escola i el taller.

Inici del primer curs amb 16 persones ateses entre escola i taller.

Comença el servei de transport, en vehicles cedits.

Comença el servei de transport, en vehicles cedits.

Inauguració de les instal·lacions del taller ocupacional al carrer barri nou.

Compra de la primera furgoneta.

Inauguració servei de llar residència en una casa cedida pel Departament de Benestar.

Trasllat de l’escola al carrer Jacint Verdaguer.

Constitució del club esportiu.

Ampliació del servei de transport amb la compra d’una altra furgoneta de quinze places.

Trasllat del servei de llar residència a un pis al passeig de l’estació.

Ampliació de les instal·lacions de l’escola. Participem en la creació de la federació Allem.

Desdoblament del servei de transport en dues rutes.

Inici del servei de lleure.

Participem en la creació de la Fundació Tutelar de les terres de Lleida.

Canvi de la furgoneta de 15 places per una de 12.

Declaració de l’associació com a entitat d’utilitat pública.

Canvi de nom a Associació de Disminuïts L’Estel.

Obertura segon habitatge al carrer Sant Lluís.

Inici obres noves ampliació taller.

Canvi de nom a Associació L’Estel.

Trasllat del taller ocupacional a les noves instal·lacions del carrer barri nou.

Canvi de la furgoneta de 9 places.

Inauguració oficial de l’edifici del carrer barri nou.

Canvi de la furgoneta de 12 places per una de 18.

25è aniversari constitució del Club esportiu L’Estel.

40è aniversari de l’acte fundacional de l’Associació L’Estel.

ORGANITZACIÓ

Els òrgans de govern de l’Associació L’Estel són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General determina i decideix en els assumptes com la modificació dels estatuts, l’aprovació de les sol·licituds de socis o la incorporació de l’entitat en altres associacions o federacions. Està formada pels socis que té l’entitat i es reuneix, com a mínim un cop l’any (entre maig i desembre). 

La Junta Directiva regeix, administra i representa  l’Associació. Està composada per presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i 4 vocalies. També assisteixen 4 representants de l’equip tècnic, amb veu i sense vot.

Els membres de la Junta són escollits entre els socis de l’entitat que són pares o representants legals de les persones usuàries i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació. Exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, essent renovables per meitat cada dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Com a representants dels diferents serveis de l’Associació, són vocals, amb veu i sense vot:
junta_estel-Susana Caba

Susana Caba Alarcon

Presidència
16 de juliol de 2018
Dirigeix i representa legalment l’entitat. Estableix la convocatòria de reunions de la Junta Directiva i l’Assemblea General. Emet un vot de qualitat decisori en cas que es produeixi empat.
junta_lestel_CarmenMesas

Carmen Mesas Medina

Vice presidència
7 de juliol de 2021
Substitueix la presidenta en cas d’abstenció o malaltia i realitza les mateixes funcions.
junta_lestel_Montse Tomas

Montserrat Tomàs Agustí

Secretaria
7 de juliol de 2021
Custodia la documentació de l’associació. És la persona encarregada d’aixecar, redactar i signar les actes de les reunions entre la Junta Directiva o bé de l’Assemblea General.
junta_lestel_esteve vidal

Esteve Vidal Issus

Tresoreria
1 de gener de 2007
Custodia els recursos de l’associació. És la persona encarregada de signar els rebuts de quotes i pagar les factures aprovades per la Junta Directiva.
junta_estel-Susana Campàs

Susana Campàs Llovera

Vocal
7 de juliol de 2021
junta_lestel_LurdesDaza

Lourdes Daza Castro

Vocal
16 de juliol de 2018
junta_estel-Teresa Gensana

Maria Teresa Gensana Fontova

Vocal
7 de juliol de 2021
junta_estel-Francisca Jaldo

Francisca Jaldo Morillas

Vocal
7 de juliol de 2021
junta_estel-Maria Prat

Maria Prat Llabrés

Directora Llars - residència
montsemarco

Montse Marco Borgueras

Directora Escola
junta_lestel_MariaRubies

Maria Rúbies Bernat

Educadora Escola
junta_lestel_RosaMPla

Rosa Maria Pla Torrelles

Directora Taller Ocupacional
isabelpina

Isabel Pina Soler

Psicòloga Taller Ocupacional